DGAP-Geoinfo-Egyeb: Zwack Unicum Nyrt.: Közgyűlési meghívó

2013. május 28., kedd, 14:38


Egyéb kötelező tájékoztatás: Zwack Unicum Nyrt.


2013.05.28

Egyéb kötelező tájékoztatás nyilvánosságra hozatala a Tpt. és egyéb jogszabályok alapján abból a célból, hogy Európa-szerte ismertté váljék.
A közlemény tartalmáért a kibocsátó felel.


Meghívó


A ZWACK UNICUM LIKŐRIPARI ÉS KERESKEDELMI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZV
ÉNYTÁRSASÁG
(H-1095 Budapest, Soroksári út 26)

értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság

2013. június 27-én (csütörtökön) 10.00 órakor tartja évi rendes közgyűl
ését.

A közgyűlés helye: Hotel Mercure Buda
1013 Budapest, Krisztina krt. 41-43.

A közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatóság beszámolója a 2012. április 1-től 2013. március 31-ig tar
tó üzleti évi gazdálkodásról, az éves beszámoló tervezetének ismertetése;
2. A könyvvizsgáló jelentése;
3. A Felügyelő Bizottság jelentése, amely magában foglalja az Audit Bizo
ttság jelentését is;
4. A Felelős Társaságirányítási Jelentés jóváhagyása;
5. Határozat a 2012. április 1-től 2013. március 31-ig tartó üzleti évi adó
zott eredmény felhasználásáról;
6. A 2012. április 1-től 2013. március 31-ig tartó üzleti évi mérleget magá
ban foglaló éves beszámoló jóváhagyása;
7. A 2012. április 1-től 2013. március 31-ig tartó üzleti évi, a nemzetközi
számviteli standardok (IFRS) szerinti beszámoló jóváhagyása;
8. A Felügyelő bizottsági és az igazgatósági tagok díjazásának megállap
ítása;
9. Igazgatósági, Felügyelő-, és Audit bizottsági tagok választása;
10. Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása;
11. A Felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyása
12. Az alapszabály módosítása és kiegészítése;
13. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály jóváhagyása;
14. Egyebek.


A dematerializált törzsrészvények tulajdonosait minden 1000 Ft (egyezer for
int) névértékű részvény után egy-egy szavazat illeti meg. A részvényesek kö
zgyűlési jogaikat személyesen vagy meghatalmazott útján és az igazgatóság á
ltal kiállított szavazólappal, vagy ezzel egyenértékű, szavazásra jogosító
igazolással (továbbiakban együtt: "szavazólap") gyakorolhatják. A képv
iseletre jogosító meghatalmazást a Gt. 213 § (4) alapján közokiratba, vagy
teljes bizonyító erejű magánokiratba (Pp. 196. §) kell foglalni, és a szava
zólap átvételére jogosító igazolást megelőzően át kell adni.

A részvényes a Közgyűlésen akkor jogosult szavazati jogát gyakorolni, ha a
Közgyűlés előtt legalább két (2) munkanappal a részvény tulajdonosaként a
részvénykönyvbe bejegyzésre került. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyako
rlására az a személy jogosult, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelő
ző második munkanapon budapesti idő szerint 18 órakor a részvénykönyv tarta
lmazza. (Gt. 304. § (3)). A részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség t
ulajdonosi igazolásra; a jogosultság megállapítására - az értékpapírokra vo
natkozó törvény és a központi értéktár (KELER Zrt.) által meghatározott elj
árási rend szerinti - tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor. (Gt. 297.§
(2)). A Társaság zárolás nélküli tulajdonosi megfeleltetést kér az általa k
ibocsátott dematerializált törzsrészvényekre vonatkozóan a KELER Zrt.-től,
amelynek fordulónapja 2013. június 20. A részvénytulajdonos részvénykönyvi
bejegyzéséről az értékpapír-számlavezetők kötelesek gondoskodni. A tulajdon
jog bejegyzését a részvényesek a befektetési szolgáltatójuknál kezdemé
nyezhetik az általuk megszabott határidőig. A Részvénykönyv lezárása nem ko
rlátozza a Részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a Részvén
ykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a Közgyűlés kezdő napj
át megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek
azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megi
llető jogokat gyakorolja (Gt. 304. § (3) bek.).

A regisztrációra a közgyűlés napján 9.00 és 9.45 óra között kerül sor. Kérj
ük tisztelt részvényeseinket, hogy a sikeres regisztrációhoz hozzák maguk
kal a személyazonosságuk és képviseleti joguk igazolásához szükséges iratai
kat, továbbá képviselő eljárása esetén a meghatalmazást.

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képvi
selő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy ké
pviselője lehet. Amennyiben a részvényes több értékpapírszámlán vezetett ré
szvénnyel rendelkezik, az egyes értékpapírszámlákon vezetett részvények tek
intetében külön képviselőt hatalmazhat meg, de az ugyanazon részvényeshez t
artozó részvények tekintetében eltérő szavazatot nem lehet leadni. Ha ugyan
azon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatok kerüln
ek leadásra e szavazatok mindegyike érvénytelen.

A képviselőnek a meghatalmazó részvényes utasításai szerint kell szavaznia,
ellenkező esetben a szavazat érvénytelen (Gt. 213. § (2) bek.). Erre tek
intettel kérjük a részvényeseket, hogy a képviselőnek adott megha
talmazásban adjanak a képviselő részére egyértelmű utasításokat, ha pedig n
em adtak utasítást, kérjük, hogy a meghatalmazásban erről kifejezetten nyil
atkozzanak. Ha a meghatalmazásból nem derül ki, hogy a meghatalmazó rés
zvényes adott-e a képviselő részére utasítást, akkor a Társaság úgy tekinti
, hogy a képviselő nem kapott utasítást. Ha a meghatalmazott írásbeli utasí
tásokat kapott, akkor kérjük ezeknek egy - a részvényes által aláírt - máso
lati példányát a Társaság részére átadni. A Gt. 213. § (2) bekezdésében fog
lalt szabályra tekintettel kérjük a meghatalmazottakat, hogy a szavazólapok
átvétele előtt a részvényestől kapott utasításaikról írásban nyilatkozz
anak. Kérjük továbbá, hogy a meghatalmazott nyilatkozzon arról is, hogy meg
hatalmazója utasításainak megfelelően fog szavazni, és hogy a Társaságot va
lamennyi ilyen utasításról tájékoztatta.

A fenti szabályok nem érintik a Tpt.-ben szabályozott részvényesi megh
atalmazottra (nominee) vonatkozó szabályokat.

A Közgyűlés napirendjére az Igazgatóság köteles felvenni minden olyan kérdé
st, amelynek felvételét a szavazatok legalább 1%-át (egy százalékát) képvis
elő részvényes a jelen meghívó megjelenésétől számított 8 napon belül az ok
megjelölésével kér. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részv
ényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előt
erjeszthetnek. A részvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni, felvi
lágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, és - a fenti fe
ltételek szerint -szavazni. A részvényesek felvilágosításhoz való joga nem
terjed ki a Társaság üzleti titkot tartalmazó könyveibe és irataiba történő
betekintésre.

Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatai, a nap
irenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalója, a hat
ározati javaslatok, a számviteli törvény szerinti beszámolók tervezetének l
ényeges adatai, valamint az összehívás időpontjában meglévő részvények és s
zavazati jogok számára vonatkozó összesítések 2013. június 5-től, az Igazga
tóság valamint a Felügyelő Bizottság tagjainak neve, illetve a tagoknak e m
inőségükben nyújtott valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatások tagonké
nt és a juttatás jogcíme szerint részletezve pedig a jelen hirdetmény közz
étételétől megtekinthetők munkanapokon 8-16 óra között a Társaság Részvényi
rodáján, valamint a BÉT és a Társaság honlapján (www.bet.hu; www.zwack.hu).

A közgyűlés határozatképtelensége esetén az Igazgatóság az ismételt közgyűl
ést változatlan napirenddel a Társaság székhelyére (1095 Budapest, Sorok
sári út 26.) 2013. július 11-én 10.00 órára hívja össze. Ez a közgyűlés a
megjelent részvényesek által képviselt szavazatok számára tekintet nélkül h
atározatképes.

A Zwack Unicum Nyrt. 2012. április 1-től 2013. március 31-ig tartó üzleti é
vi, a magyar számviteli szabályok szerint elkészített éves beszámolójának f
őbb adatai az alábbiak :

MÉRLEG ezer Ft

Befektetett eszközök 3 729 747
ebből: Immateriális javak 59 879
Tárgyi eszközök 3 604 942
Befektetett pénzügyi eszközök 64 926
Forgóeszközök 9 270 379
ebből: Készletek 2 567 871
Követelések 2 087 027
Értékpapírok 0
Pénzeszközök 4 615 481
Aktív időbeli elhatárolások 127 482
ESZKÖZÖK összesen 13 127 608

Saját tőke 11 115 374
ebből: Jegyzett tőke 2 035 000
Tőketartalék 264 044
Eredménytartalék 7 617 866
Mérleg szerinti eredmény 1 198 464
Céltartalékok 213 221
Kötelezettségek 1 053 448
Passzív időbeli elhatárolások 745 565
FORRÁSOK összesen 13 127 608


EREDMÉNYKIMUTATÁS ezer Ft

Értékesítés nettó árbevétele 22 262 953
Aktivált saját teljesítmény értéke 255 376
Egyéb bevételek 201 720
Anyagjellegű ráfordítások 9 366 657
Személyi jellegű ráfordítások 2 539 641
Értékcsökkenési leírás 415 689
Egyéb ráfordítások 9 163 074
Üzemi tevékenység eredménye 1 234 988
Pénzügyi műveletek eredménye 179 668
Szokásos vállalkozási eredmény 1 414 656
Rendkívüli eredmény -121 561
Adózás előtti eredmény 1 293 095
Adófizetési kötelezettség 94 631
Adózott eredmény 1 198 464
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra
Fizetett osztalék
Mérleg szerinti eredmény 1 198 464


Az igazgatóság a 2012. április 1-től 2013. március 31-ig tartó üzleti évre
összesen 1 577 125 000 Ft (egymilliárd-ötszázhetvenhét mill
ió-egyszázhuszonöt ezer forint), azaz részvényenként 775 Ft (héts
zázhetvenöt forint) osztalék (a névértékre vetítve 77,5%) megállapítását és
kifizetését javasolja.

A társaság auditált mérlegét a közgyűlés hagyja jóvá és a fizetendő osztalé
k végleges összegét a közgyűlés határozza meg.


2013. május 23.


Zwack Unicum
Likőripari és Kereskedelmi Nyrt. Igazgatósága
(H-1095 Budapest, Soroksári út 26.)

---------------------------------------------------------------------------
A közzétételek rovatban a társaságok, pénztárak, hatóságok és egyéb piaci szereplők jogszabályban rögzített tájékoztatási kötelzettségből eredő közzétételei jelennek meg. A jognyilatkozatok tartalmáért a kibocsátó felel.

Közzétételek - archívum